H i l d e  S k j e g g e s t a d

FORSIDE

CV / KONTAKT

TEKSTER

 

Jeg arbeider med maleri, der farge både er det tematiske og fysiske omdreiningspunktet. Grovt sagt kan man si jeg bruker maling som medium, sansning som grunnlag og den vestlige maleritradisjonen som bakteppe og råmateriale.

Denne siden kan dessverre ikke oppdateres lenger. Ny versjon kommer!

 

BEFATNNG MED DET VIRKELIGE KAN IKKE ALLTID VÆRE ENS

 

 

Samletittel alle arbeider: Befatning med det virkelige kan ikke alltid være ens. I alt 13 malerier à 180 x 170 cm, akryl på lerret, 2013/14. Se fotomontasje av enkeltbilderher og her.

Les Evelyn Holms tekst "Nyansenes tilsynekomst" her og Oseanas intro til utstillingen her. Utstillingen er støttet av Norsk kulturfond. Alle foto: Øystein Klakegg.

Read Evelyn Holms text "The Appearance of Nuance" here, beautifully translated by Deborah Miller.

 

GALLERI LANGEGÅRDEN 2012

 

 

 

For malerkunsten er alltid i det kjødelige, variabel 2. Til venstre: I sin rene alminnelighet

 

I sin rene alminnelighet. Triptyk.

 

Til høyre: Åpent landskap i gult, rødt og blått. Innerst: For malerkunsten er alltid i det kjødelige, variabel 3.

 

Til venstre: For malerkunsten er alltid i det kjødelige, variabel 2. Til høyre: Grunnlinje

 

Grunnlinje.

 

Alle foto: Øystein Klakegg.

Les Galleri Langegårdens intro til utstillingen her og Øystein Hauges kritikk i Bergens Tidende her.

Se også www.langegaarden.no

FOR MALERKUNSTEN ER ALLTID I DET KJØDELIGE

 

Tittelen er hentet fra Merleau-Pontys bok Øyet og ånden. Den påståelige og gammelmodige tittelen er valgt pga. innholdet, men også fordi ordlyden selv trekker med seg andre og dels forgangne tider; da maleri var malerkunst og da de store eksistensielle spørsmålene som tingenes og menneskenes opprinnelse var tema. Inngangen til arbeidet har vært ønsket om å poengtere og utforske de materielle sidene ved maleriet; lerretet og malingen, særlig sett i forhold til ”andre” meddelser som uvegerlig følger med maleriet som nissen på lasset. I praksis er arbeidet knyttet opp mot det romantiske og abstrakt-organiske maleriet, som i seg selv er store og ikke-enhetlige felt.

En variant av dette arbeidet ble vist på Vestlandsutstillingen i Stavanger kunstforening i 2010. I sin kritikk skriver Sigrun Hodne i Stavanger Aftenblad: 

"Skjeggestads serie på ni malerier i akryl med tittelen "For malerkunsten er alltid i det kjødelige. Variabel 1", tar opp store deler av den ene langveggen. Bildene er variasjoner over samspillet mellom dempede farger og lys. De ser ut som ni studier av hud, noe som også tittelen på verket bygger opp under. Bevegelsen i arbeidene går fra kjølig ro til opphisset rødme. Skjeggestads insistering på det kjødelige er ikke bare visuelt, men også kunsthistorisk interessant. Vi lever i en tid hvor den konseptuelle kunsten, den idebaserte kunsten, spiller hovedrollen, og det er derfor ekstra fascinerende at Skjeggestad så eksplisitt vektlegger nettopp kunstens kroppslige kvaliteter, det værende, det sansbare her og nå. Maleriene hennes forsøker å fange det menneskelige, taktilt og sensuelt, og tilbyr bare sekundært en mulighet til metarefleksive grublerier over hva hud kan bety i en abstrakt kunstteoretisk sammenheng."

Se flere av bildene her

 

EGN 1

Dette er det første arbeidet med arbeidstittel "For malerkunsten er alltid i det kjødelige" (se over). Sterkt fortynnet maling er påført det upreparerte lerretet. Det oppstår en slags gjensidig forstyrrelse mellom den utvaskede fargen og lerretet. Det prikker lett foran øynene og er vanskelig å stille skarpt.

Hver del 90x100, akryl på lerret, 2007.

 

UTEN TITTEL

Uten tittel er en makker og kommentar til Statements of profound feeling (se under) som har samme nidelte struktur. I Uten tittel er metoden grov og rett på sak, med tyktflytende, matt maling som er absorbert av de upreparerte kvadratiske lerretene.

 

Samlet størrelse 54x378, akryl på lerret, 2002/06

 

KONSTANS

 

 

Aarbeidet er direkte knyttet opp mot de Stijl-grunnleggeren Theo van Doesburg. Bildet er en mangedobling av en av hans komposisjoner, som hovedprinsipp gjentatt som et rapporterende mønster. Fargene er dels hentet fra van Doesburgs original, men i mange tilfeller dreiet mot en annen fortolkning av samme kulør – særlig gjennom variablene som fremkommer ved bruk av mange og transparente fargelag. Ordet konstans betyr noe som er stabilt, en ikke-variabel størrelse alt annet kan måles i forhold til.

150x180 cm, akryl på lerret, 2006. Tilhører Bergen kommune / Ulset sykehjem.

 

IN PAINTING COLOUR IS THE ONLY TRUTH

Arbeidet tematiserer og benytter rødt, gult og blått. Disse sies å være grunnbestanddeler i alle farger, og de har gjennom historien blitt sett på som de "rene" fargene som evner å uttrykke tilværelsens evige og stabile prinsipper. Panelenes oppbygning er slik; det blå formatet har ett lag blå maling, det røde har ett lag blått og ett lag rødt, det gule har ett lag blått, ett lag rødt og ett lag gult. Tittelen er hentet fra Theo van Doesburg, grunnleggeren av de Stijl.

Samlet størrelse 39 x 300, akryl på lerret, 2005.

 

ABSOLUTT GYLDIGHET

 

Dette arbeidet består av seks bilder med fellestittel Absolutt gyldighet. Serien er en utprøving av både fysiske og betydningsrelaterte forhold knyttet til fargen gul; forestillinger om det himmelske, om det rene, om ild og om ustabilitet og forræderi. Her: Del 1, 2 og 4.

Hver del 200x200, akryl på lerret, 2003.

 

STATEMENTS OF PROFOUND FEELING

Tittelen er hentet fra høymodernismens USA, fra en artikkel av Daniel Robbins om Morris Louis (Artnews,1963). Jeg tar i bruk løsninger fra den modernistiske æra (monokromen og det systematiske maleri) for å gjøre undersøkelser knyttet til farge som maleriets mest omdiskuterte medium.

 

Farge er nærmest kunstens hore og madonna – enten sett på som upålitelig og klissete (må underlegges tegningen for ikke å føe maleriet i fortapelsen iflg. 1800-tallsteoretikeren Charles Blanc) – eller, som i etterkrigstidens USA, hyllet som det reneste og mest autentiske av alle midler. Her kontrolleres fargene innenfor rammene av ulike formater. Oppbygningen er rasjonell og systematisk, mens innholdet er "bare farge".

 

Samlet størrelse 54x378, akryl på lerret, 2001.

 

UTDRAG. VARIABEL 4

 

Arbeidet består av 7 deler som kan monteres ulikt avhengig av lokaler og kontekst, derav tilleggstittelen "variabel 1, 2, 3.." etc. Her fra utstillingen "fsnk!" i Bergens kunstforening 2002.

 

Samlet størrelse 120x1140, akryl på lerret. 2000/2002. Tilhører Bergen kunstmuseum.

 

MIDLERTIDIG OPPHOLD

 

Fargens virkekraft er "hovedinnholdet" i dette arbeidet. Til tross for at fargen faktisk og bokstavelig står stille, forandrer den seg foran øynene våre. Erfaringen er kroppslig og uomtvistelig, men vanskelig å klassifisere og verifisere.

210x400, akryl på lerret, 2000.

 

MELLOMKOMST

 

"Og jeg er ikke engang sikker på om jeg så det, ettersom det ikke lenger var noen forskjell på øynene og det som ble sett." Fra En lidelseshistorie av Clarice Lispector.

En rosa form på ca 4x4 m er malt rett på veggen. Installasjon i BMV Solheimsviken i Bergen, 1993.

 

I DET FORELIGGENDE TILFELLE

 

Installasjonen er en fusjon mellom to grupper av arbeider; tegninger av atelieret mitt i St. Hansstredet, og "blåsebilder" - malerier der gult, rødt og blått blekk er blåst på en hvitgrunnet flate med fiksersprøyte. Lek med "grunnbestanddelene" i tegning og maleri (de geometriske formene og primærfargene) har vært omdreiningspunkt.

Et kvadrat på 8x8 m er innskrevet i rommet og behandlet som et todimensjonalt maleri. Arbeidet kan både leses som en omdefinering av det stabile kvadratet (som i dette særlige tilfellet får fem og ikke fire rette vinkler), og som en kommentar til modernismens ambisjoner om å utvikle en kunst med universell og absolutt gyldighet på basis av primærformer-og farger.

Installasjon i St. Hansstredet 24 i Bergen, 1992.

 

 

MELLOM ROMMENE

 

 

"I hear it was charged against me that I sought to destroy institutions, but really, I am neither for nor against institutions. (What indeed have I in common with them, and what about the destruction of them?)"
Walt Whitman

Arbeidet ble vist i styrerommet i Gamle Norges Bank i Bergen under byprosjektet Mellom Rommene.

Evelyn Holm skriver om dette: "Hilde Skjeggestad var i 1990 initiativtager og medarrangør til "Mellom Rommene", en utstilling som over fire dager tok i bruk alle mulige slags ute- og innerom i Bergen (med unntak av tradisjonelle utstillingssteder) for visning av nærmere hundre kunstneres arbeid. I følge Christel Sverre var denne utstillingen "90-tallets mor" i norsk sammenheng.

Hilde Skjeggestads eget bidrag til utstillingen, i styrerommet i Norges Bank, kan formalt sett betegnes som maleri, ettersom bestanddelene var akryl og blekk på papir. Maleriet besto av prikker, eller dotter, i gult, rødt og blått, som var blåst på papiret gjennom en fiksativsprøyte. Et smalt rektangel i hvitt noe over midten av bildet omgjorde dottene til bleke pasteller. Dette var første gang Hilde Skjeggestads "søtladne" koloritt kom til syne for offentligheten. I det pompøse styrerommet, dominert av mørkegrønt, mørkebrunt, rustrødt og gyllent, fungerte fargene som en provokativ ytring, en ytring som ble forsterket av at dottenes enkle og ujevne, tilfeldig fremkommede, sirkulære form korresponderte med de sirlige orientaliserende ornamentene i gulvteppene i rommet. Den bevisste dialogen med rommet rettferdiggjør betegnelsen installasjon, selv om den kunstneriske ytring i dette tilfellet provoserer mer enn den inkluderer og kommuniserer, om ikke så mye i kraft av sin aggressivitet som i kraft av sin humor og respektløshet overfor maktens visuelle tegnspråk."

210x400, akryl og blekk på papir, 1990.